เศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จำนวนหน้า : 44
เข้าอ่าน : 341 ครั้ง
เปิดอ่าน

2020-04-25 18:33:27 เข้าชม : 341 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์