นิทานดนตรีพื้นบ้านกั๊บแก๊บของดีดงใหญ่
ชื่อผู้แต่ง : ดวงนภา สีอัคฮาต
จำนวนหน้า : 16
เข้าอ่าน : 198 ครั้ง
เปิดอ่าน

2020-05-14 11:28:39 เข้าชม : 198 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
นิทานสำหรับเด็กปฐมวัยโดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็กปฐมวัยมีความรัก และภาคภูมิใจในภูมิปัญญาและสุนทรียทางดนตรีพื้นบ้านใช้เป็นสื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก